ประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันนักสูบหน้าใหม่แม่ฮ่องสอน

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับสมาคมพัฒนาการศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน ภาคีเครือข่ายและ สสส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนโยบายสาธารณะที่จำเป็นเพื่อเด็กและเยาวชนแม่ฮ่องสอน Tobacco Free Generation ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประชุมชี้แจงนโยบายสาธารณะที่จำเป็นเพื่อเด็กและเยาวชนแม่ฮ่องสอน ที่โรงแรมสวนหมอกคำ รีสอร์ท อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันนักสูบหน้าใหม่และขยายผลการทำงานเชิงลึกกับกลุ่มภาคีเครือข่ายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กล่าวว่า จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2557 ระบุว่ามีเยาวชนไทยอายุ 15 -18 ปี ติดบุหรี่แล้วถึง 353, 898 คน 7 คนใน 10 คนจะติดบุหรี่ไปตลอดชีวิต และมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ปีละ กว่า 50,000 คน ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้สูบบุหรี่ จำนวน 42,945 คน คิดเป็นร้อยละ 28.03 % ของประชากรที่อายุเกิน 15 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆได้จัดทำโครงการ Gen Z Gen Strong ไม่สูบ โดยมุ่งเน้นป้องกันเด็ก Gen Z คือเด็กอายุ ต่ำกว่า 20 ปี ไม่ให้เริ่มสูบ เพื่อลดอัตราการสูบบุหรี่โดยภาพรวมของไทย ด้านมูลนิธิการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ดำเนินการใน 3 เรื่องได้แก่ รณรงค์ป้องกันเด็กรุ่นใหม่สูบบุหรี่ รณรงค์คนสูบบุหรี่ให้เลิกสูบมากขึ้นและคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่มือสอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth