สรรพากรน่าห่วงรายได้แผ่วยอดแวตวูบ2หมื่นล้านคลังโล่ง7เดือนเข้าเป้า

สรรพากรยังน่าห่วงผลงานหลุดเป้าหมาย 2.11 หมื่นล้านบาท รีดภาษีแวตแชมป์แป้กสุด แต่ยอด 7 เดือนจัดเก็บรายได้แตะ 1.22 ล้านล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 4.96 พันล้านบาท จีนะวิจาร ณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

(ต.ค. 59-เม.ย.60) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิหลังหักการจัดสรรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อยู่ที่ 1.22 ล้านล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 4.96 พันล้านบาท หรือ 0.4% เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอื่นสูงกว่าประมาณการ 2.54 หมื่นล้านบาท หรือ 30.4% และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงกว่าประมาณการ 8.34 พันล้านบาท หรือ 9.5% โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษีน้ำมัน ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเบียร์หรับภาพรวมการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร ในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบ ประมาณ 2560 อยู่ที่ 8.67 แสนล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 2.11 หมื่นล้านบาท หรือ 2.4% โดยภาษีที่จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) จัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย 2.16 หมื่นล้านบาท หรือ 4.8%, ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจัดเก็บได้ 1.89 พันล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 4.6 พันล้านบาท หรือ 70.9% ขณะที่ภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย 1.03 หมื่นล้านบาท หรือ 5.4%

กรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้รวมอยู่ที่ 3.27 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 1.54 พันล้านบาท หรือ 0.5% โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่ ภาษีน้ำมันจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 1.06 หมื่นล้านบาท หรือ 9.3% และภาษีเบียร์จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 3.44 พันล้านบาท หรือ 6.9%

กรมศุลกากรจัดเก็บรายได้รวมอยู่ที่ 5.98 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 1.06 หมื่นล้านบาท หรือ 15.1% เนื่องจากการจัดเก็บอากรขาเข้าต่ำกว่าเป้าหมาย 1.14 หมื่นล้านบาท หรือ 16.6% จากการใช้สิทธิพิ เศษภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) มีการขยายตัวต่อเนื่อง และผลกระทบจากการปรับโครงสร้างภาษีศุลกากรระยะที่ 2 โดยมูลค่าการนำเข้าในรูปดอลลาร์ ในช่วงครึ่งแรกของปี งบประมาณ 2560 ขยายตัว 10.5% และรูปเงินบาทขยายตัว 8.8%

อย่างไรก็ดี รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้รวมอยู่ที่ 9.63 หมื่นล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 8.34 พันล้านบาท โดยรัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สูงกว่าประมาณการ 5 อันดับ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โรงงานยาสูบ และการท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดเก็บรายได้รวมที่ 1.09 แสนล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 2.54 หมื่นล้านบาท หรือ 30.4% เนื่องจากการรับรู้ส่วนเกินจากการจำหน่ายพันธบัตรเป็นรายได้แผ่นดิน การนำส่งเงินสภาพคล่องส่วนเกินของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ส่วนกรมธนารักษ์จัดเก็บรายได้รวม 5.91 พันล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 795 ล้านบาท หรือ 15.5%.