ไร่แม่ฟ้าหลวง

หรืออีกนามหนึ่งว่า “อุทยานศิลปวัฒนธรรมล้านนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม นอกจาการเป็นสถานที่จัดการศึกษาแก่เยาวชนชาวเขาเพื่อให้พวกเขาได้นำความรู้ที่ได้นั้นกลับไปพัฒนาชุมชนต่อไป ตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไร่แม่ฟ้าหลวงนั้นได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาภายใต้แนวคิด “อุทยานแห่งความสงบงามอย่างล้านนา” ที่มีบรรยากาศภายในอบอวลด้วยความงดงามแบบล้านนาดั้งเดิม

น่าชม หอคำ สถาปัตยกรรมสไตล์ล้านนาโบราณที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง ภายในจัดแสดงสัตภัณฑ์หรือเชิงเทียนบูชาไม้แกะสลักโบราณและเป็นที่ประดิษฐานพระพร้าโต้ พระไม้โบราณของล้านนา ตลอดจนพระพุทธรูปอื่นๆ ทั้งศิลปะแบบล้านนาและพม่า หอคำน้อย อยู่ถัดจากหอคำไปประมาณ 500 เมตรเป็นสถานที่เก็บรักษาจิตรกรรมฝาผนังเขียนสีฝุ่นบนกระดานไม้สักที่เรียกว่าจิตรกรรมเวียงต้า โดยช่างเขียนชาวไทลื้อ จากวัดเวียงต้า จังหวัดแพร่ ภาพเขียนนี้ได้แสดงความเป็นอยู่ พิธีกรรม การแต่งกาย และวัฒนธรรมล้านนาเมื่อกว่าร้อยปีก่อน หอแก้ว อาคารจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับไม้สักและนิทรรศการชั่วคราวอื่นๆ ที่หมุนเวียนกันไป นอกจากนี้ บริเวณไร่ฟ้าหลวงยังปลูกพรรณไม้หอมและไม้หายากไว้มากมายโดยตรงกลางลานเป็นที่ประดิษฐาน พระรูปปั้นแม่ฟ้าหลวง เป็นพระรูปสัมฤทธิ์ ขนาดเท่าครึ่งของพระองค์ ผลงานของคุณมีเซียม ยิปอินซอย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand